Skip to content
+31-(0)652172276 info@ulisteppen.com

PERSOONSGEGEVENS

PRIVACY VERKLARING

Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Bescherming van data en persoonsgegevens

Als exploitant van deze website zorgt ulisteppen.com voor maximale bescherming van uw persoonsgegevens. ulisteppen.com is voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk; deze worden vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en conform deze privacyverklaring behandeld.

De website ulisteppen.com kan in principe zonder opgave van persoonsgegevens gebruikt worden. Op de contactpagina worden in het kader van het contactformulier persoonsgegevens gevraagd (zoals naam, adres of e-mailadres); het invullen van deze gegevens gebeurt op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Bij de gegevensoverdracht op het internet kunnen beveiligingsfouten voorkomen (bijvoorbeeld tijdens de communicatie per e-mail). Een volledige gegevensbescherming en de garantie dat derden zich nooit toegang tot gegevens verschaffen zijn derhalve onmogelijk.

Overzicht van de persoonsgegevens die ulisteppen.com verwerkt

ulisteppen.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De van ulisteppen.com verwerkte persoonsgegevens zijn met name voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt ulisteppen.com niet.

In de door ulisteppen.com te vertalen en te verwerken teksten kunnen eveneens persoonsgegevens voorkomen. Deze kunnen na uitvoering en levering van de dienst geanonimiseerd en/of verwijderd worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is nagenoeg onmogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ulisteppen.com zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ulisteppen.com. Dan verwijdert ulisteppen.com deze gegevens.

Met welk doel ulisteppen.com persoonsgegevens verwerkt

ulisteppen.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Opstellen van een vrijblijvende offerte, eventuele vervolgvragen
  • Uitvoeren en leveren van de in opdracht gegevens dienstverlening
  • Factureren en afhandelen van de betaling
  • Contact opnemen (telefonisch of per e-mail) met de opdrachtgever, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Indien nodig, communiceren van wijzigingen met betrekking tot de dienstverlening

ulisteppen.com verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van ulisteppen.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ulisteppen.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

ulisteppen.com gebruikt onder andere de volgende computerprogramma’s of -systemen: ondersteunende vertaalsoftware SDL Trados Studio en het boekhoudprogramma Snelstart.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

ulisteppen.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de Nederlandse wetgeving is ulisteppen.com verplicht, data van de onderneming minstens zeven jaar lang te bewaren. ulisteppen.com hanteert dan ook deze bewaartermijn voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden

ulisteppen.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken sluit ulisteppen.com een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ulisteppen.com blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, geheel kosteloos, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en de bron, de ontvanger en het beoogde doel van de gegevensverwerking te controleren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ulisteppen.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ulisteppen.com een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ulisteppen.com beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@ulisteppen.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart – dit ter bescherming van uw privacy. ulisteppen.com reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek en verwijdert dan tevens na afhandeling ook het verzoek zelf.

ulisteppen.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (bevoegde autoriteit in Nederland, tevens land van vestiging van ulisteppen.com): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens beveiligd worden

ulisteppen.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dergelijke maatregelen omvatten het gebruik van beveiligde server, met een wachtwoord beschermde apparatuur, actuele antivirus-software en afdoende firewall instellingen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per e-mail contact op met info@ulisteppen.com.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken*

De website ulisteppen.com gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. De cookies die ulisteppen.com gebruikt zijn noodzakelijk voor de efficiënte technische werking van de website, uw gebruiksgemak en uw veiligheid. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De meeste van ulisteppen.com gebruikte cookies zijn „session cookies“ en worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies worden op uw apparaat opgeslagen totdat u deze gaat wissen.

ulisteppen.com gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk doen op uw privacy. De door ulisteppen.com gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bovendien kan ulisteppen.com daarmee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het gebruik van de dienst Google Analytics

De website ulisteppen.com maakt gebruik van de Google Analytics functies. De aanbieder van deze dienstverlening is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“. Die door de cookie verworven gegevens over uw gebruik van de website worden normaliter naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

Indien u de IP-anonimisering op deze website activeert, wordt uw IP-adres echter in de EU-lidstaten of in andere verdragsluitende staten binnen de Europese Economische Ruimte door Google vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Deze gegevens gebruikt Google in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapportages over het website-gebruik op te stellen en eventueel om de exploitant van de website verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt uw browser zo instellen dat u bij het plaatsen van cookies een melding ontvangt en dat u cookies alleen in enkele gevallen toelaat, cookies in bepaalde gevallen weigert of in het algemeen uitsluit. U kunt uw browser ook zo instellen, dat alle cookies bij het afsluiten automatisch worden gewist. Als u cookies deactiveert, is de functionaliteit van de website mogelijk beperkt. Door de onderstaande plugin voor uw browser te downloaden en te installeren, kunt u bovendien voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens en gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verzamelt en verwerkt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Log bestanden van de server

De provider van de website verzamelt automatisch gegevens en slaat deze in zogenaamde server log-bestanden op die uw browser automatisch vrijgeeft. Dit zijn: Type en versie van uw browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer url, hostnaam van de computer waarmee de toegang gerealiseerd wordt, tijdstip van de aanmelding op de server.

Op basis van deze gegevens zijn geen specifieke personen herleidbaar. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd. ulisteppen.com behoudt zich het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gebruik van de website zijn.

*Bron: aangepaste template van de cookie-richtlijnen van eRecht24

Back To Top