Skip to content
+31-(0)652172276 info@ulisteppen.com

FORMALITEITEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de BDÜ
(Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V./Duitse vereniging van tolken en vertalers):

1. Toepassing

(1) Indien niet anders overeengekomen of wettelijk bepaald, gelden deze voorwaarden voor alle overeenkomsten tussen ulisteppen.com en haar respectievelijke opdrachtgever.

(2) De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen, wanneer ulisteppen.com deze expliciet aanvaard heeft.

2. Bepaling van de opdracht

Elke opdracht (vertaling, vertolking, redactie of taaltraining) wordt nauwkeurig en professioneel uitgevoerd. De opdrachtgever heeft recht op de contractueel overeengekomen dienstverlening.

3. Medewerkings- en informatieplicht van de opdrachtgever

(1) De opdrachtgever is verplicht ulisteppen.com tijdig over de gewenste werkwijze te informeren (bij vertaalwerk wordt informatie verstrekt over het gebruik van de doeltekst, de doelgroep, de wijze van levering, het aantal te ontvangen stukken, de vorm etc.) Indien de tekst gedrukt gepubliceerd wordt, doet de opdrachtgever ulisteppen.com vóór de definitieve druk een proefdruk toekomen om eventuele laatste fouten te kunnen corrigeren. Namen en cijfers dienen door de opdrachtgever te worden gecontroleerd.

(2) Bij het verlenen van de opdracht stelt de opdrachtgever ulisteppen.com alle nodige informatie en documentatie ter beschikking om de vertaal- of schrijfopdracht naar behoren uit te voeren (terminologie, afbeeldingen, tabellen, gebruikte afkortingen, interne vaktermen etc.).

(3) ulisteppen.com is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen die door uitblijvende of late aanlevering van informatie en instructies veroorzaakt zijn.

(4) De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tekstrechten en ziet erop toe dat de tekst vertaald mag worden. De opdrachtgever vrijwaart ulisteppen.com voor eventuele aanspraken van derden.

4. Rechten van de opdrachtgever bij tekortkomingen

(1) ulisteppen.com behoudt zich het recht voor, eventuele tekortkomingen binnen een gepast termijn te herstellen. Om aanspraak te kunnen maken op herstel van de tekortkomingen dient de opdrachtgever de tekortkoming in detail kenbaar te maken. Tekortkomingen dienen binnen enkele weken na de levering van de dienstverlening kenbaar te worden gemaakt.

(2) Indien de tekortkomingen niet binnen de gepaste termijn zijn hersteld of indien het herstellen als mislukt beschouwd wordt, kan de opdrachtgever de tekortkomingen in overleg met en op kosten van ulisteppen.com door een derde vertaler laten herstellen of een gereduceerde vergoeding afspreken of het contract annuleren. Het herstellen van de tekortkomingen wordt als mislukt beschouwd, indien ondanks meerdere herstelpogingen nog steeds tekortkomingen in de vertaling of levering aanwezig zijn.

5. Veiligheid

ulisteppen.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door computerstoringen, verzendfouten bij e-mails of door computervirussen. ulisteppen.com neemt de nodige voorzorgsmaatregelen door het gebruik van degelijke tools, backup-voorzieningen en antivirussoftware.

6. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

ulisteppen.com verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot feiten en informatie die zij in het kader van haar werkzaamheid voor de opdrachtgever gewaar wordt. Zij verplicht zich eveneens alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten en media vertrouwelijk te behandelen.

7. Medewerking van derden

(1) ulisteppen.com is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De opdrachtgever moet hiermee schriftelijk akkoord gaan.

(2) Bij het inschakelen van vakkundige derden dient ulisteppen.com ervoor te zorgen dat zij zich eveneens houden aan de geheimhoudingsplicht volgens artikel 6 en aan hetzelfde niveau ter bescherming van persoonsgegevens.

8. Vergoeding

(1) Facturen van ulisteppen.com dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, mits er geen andere betalingstermijn is overeengekomen.

(2) Alle tarieven zijn netto prijzen exclusief de geldende BTW.

(3) Bij langdurige projecten met grote volumes kan ulisteppen.com een gepast voorschotbedrag vragen. Dit bedrag komt in overleg met de opdrachtgever tot stand. Indien er meer werk ontstaat dat buiten de in de offerte genoemde werkzaamheden valt, kan ulisteppen.com in overleg met de opdrachtgever een additionele vergoeding vastleggen.

9. Intellectueel eigendom

De vertaling blijft tot de volledige betaling door de opdrachtgever intellectueel eigendom van ulisteppen.com. Daarvoor heeft de opdrachtgever geen gebruiksrecht. Na de volledige betaling gaat het intellectueel eigendom over op de opdrachtgever.

10. Annulering

De opdrachtgever kan een opdracht schriftelijk intrekken. Indien de opdracht bij ontvangst van het intrekken van de opdracht reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, maakt ulisteppen.com dit onmiddellijk kenbaar. De reeds uitgevoerde werkzaamheden worden per direct aan de opdrachtgever geleverd en dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

11. Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener is ulisteppen.com volgens de wet verantwoordelijk voor de op deze website aangeboden inhoud. Als aanbieder van diensten is ulisteppen.com echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van externe bronnen te verifiëren of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Het kan echter voorkomen dat volgens de algemene wetgeving de verplichting bestaat, het gebruik de informatie te verwijderen of het gebruik ervan onmogelijk te maken. De desbetreffende aansprakelijkheid geldt echter slechts vanaf het tijdstip van de kennisname van een concrete onrechtmatige handeling. Bij openbaarmaking van een dergelijke inbreuk wordt de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd.
Aansprakelijkheid voor externe links

Het online-aanbod van ulisteppen.com bevat mogelijk links naar externe websites van derden, Op de inhoud van deze externe websites heeft ulisteppen.com geen invloed. Derhalve kan ulisteppen.com ook niet voor de content van deze externe websites instaan. Enkel de aanbieder of exploitant van de gelinkte websites is voor zijn content verantwoordelijk. De gelinkte websites worden bij de koppeling aan de website ulisteppen.com op mogelijke rechtsinbreuken gecontroleerd. Ten tijde van de koppeling bestonden er geen aanwijzingen voor illegale inhoud. Zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk kan van ulisteppen.com redelijkerwijs niet verwacht worden, de content van gelinkte webpagina’s continu te controleren. Bij openbaarmaking van een dergelijke inbreuk worden de betreffende links onmiddellijk verwijderd.

Auteursrecht
Op de inhoud, zoals door de exploitant van deze website aangeboden, is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Voor het reproduceren, bewerken, verspreiden en anderszins gebruiken van deze inhoud buiten het kader van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur dan wel opsteller noodzakelijk. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé gebruik zonder commerciële doeleinden. Indien de inhoud op deze website niet door de exploitant zelf opgesteld is, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Content van derden wordt met name als zodanig gekenmerkt. Indien u alsnog aanwijzingen voor een inbreuk op het auteursrecht aantreft, ontvangt ulisteppen.com graag een melding met de betreffende aanwijzingen. Bij openbaarmaking van een dergelijke inbreuk wordt de betreffende content onmiddellijk verwijderd.

12. Bescherming van persoonsgegevens

ulisteppen.com is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die van klanten, potentiële klanten, leveranciers of partners verzameld of door hun beschikbaar gesteld worden en houdt zich daarbij aan de geldende Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)). Voor details zie ook de pagina „Privacy”.

13. Toepasselijk recht

(1) Op de opdracht en alle hieruit voortvloeiende aansprakelijkheden is Nederlands recht van toepassing.

(2) De plaats van uitvoering is de woonplaats van ulisteppen.com.

(3) Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats van uitvoering.

(4) Voor deze algemene voorwaarden is de Nederlandse taal leidend, hetgeen ook geldt voor de privacy verklaring.

14. Reikwijdte van de bepalingen

De geldigheid van deze bepalingen met betrekking tot de opdrachten worden niet beïnvloed door het eventueel ongeldig verklaren van enkele bepalingen hiervan. De als ongeldig verklaarde bepaling dient te worden vervangen door een geldige bepaling die het beoogde (economische) doel beter benadert.

15. Aanpassingen en toevoegingen

Aanpassingen en eventuele toevoegingen aan deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Back To Top